living arts

 
Bonsai styles
home
How To

Chokkan

Miyogi

Shakan

Hokidashi

Han kengaï

Kengaï

Fukinagashi

Literati or bujingi

Neagari

Sekijoju

Ishitsuki

Saikei

Bankan

Sharimiki

Ikada-buki

Ne tsuranari

Kabudachi

Yose


1 Shito : up to7,5cm
2 Mame : from 7,5 to 15 cm
3 Kotate Mochi : from 15 to 30 cm
4 Chiu bonsaï : from 30 to 60 cm
5 Dai Bonsaï : from 60 cm to 1 m et plus